I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

IN THE NEWS

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

Regulamin Konkursu Filmowego

III Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego

 

§ 1.

IDEA KONKURSU & ORGANIZATORZY

1. Celem Konkursu jest popularyzowanie muzyki akordeonowej, rozwijanie syntezy sztuk, inspirowanie do twórczości artystycznej, promocja utalentowanych twórców oraz stwarzanie im możliwości prezentacji swoich utworów.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

3. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym III edycji Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, która odbędzie się w Krakowie i Nowym Sączu od 09. do 16.10.2016 r.

4. Organizatorem konkursu jest Fundacja Art Forum KRS 0000378612.

5. Partnerem Konkursu jest Krakowskie Centrum Kinowe ARS.

6. Osobą do kontaktu jest Marek Stróżyk – kfa.konkursfilmowy@gmail.com tel . 883 917 177

 

§ 2.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Do Konkursu dopuszcza się zarówno prace jednego autora, jak i prace zespołowe stanowiące utwory współautorskie, połączone i zbiorowe. W takim przypadku należy wybrać osobę reprezentującą, która wypełnia cały formularz oraz dodatkowo wpisuje imiona i nazwiska współautorów.

4. Prace naruszające dobre obyczaje i uczucia religijne będą dyskwalifikowane.

5. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na maila kfa.konkursfilmowy@gmail.com w terminie do 30.09.2016 godz. 24.00 pracy konkursowej, spełniającej łącznie wszystkie wymogi formalne.

6. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej rozpowszechnianie i muszą być stworzone z myślą o Konkursie.

7. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

     a) kategoria 1-  Film krótkometrażowy (do 5 min.) do wybranego utworu spośród zamieszczonych na stronie.

     b) kategoria 2 - Spot promujący III Krakowski Festiwal Akordeonowy (do 1,5 min.) do wybranego utworu spośród zamieszczonych na stronie.

8. Forma zgłoszonej pracy jest dowolna, a zatem mogą być one wykonane w różnej technice, zarówno filmowej, jak i animowanej.

9. Każdy uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę w każdej z kategorii.

10. Prace konkursowe powinny być opisane GODŁEM Uczestnika oraz kategorią. Tak samo powinien być sformułowany temat e-maila lub napis na kopercie np. GODŁO SPOT PROMUJĄCY.

11. Uczestnik ma także obowiązek wykorzystać w pracy w niezmienionej formie wskazane materiały promocyjne: informacje o Festiwalu, logotyp i plakat Festiwalu. Wymienione materiały są dostępne do pobrania na stronie Organizatora na Facebooku.

12. Prace należy przesłać przez link (Dropbox, Wetransfer, Google Dysk lub inne) na adres e-mail Organizatora kfa.konkursfilmowy@gmail.com, w formatach: AVI, MP4, MOV oraz dołączyć w osobnym pliku ROZWIĄZANIE GODŁA zgodnie z formularzem zgłoszenia uczestnictwa w załączniku.

13. Termin nadsyłania prac upływa 30.09.2016 godz. 24:00 (decyduje data maila)

14. Prace, które nie spełniają wymogów konkursu, będą zdyskwalifikowane.


 

§ 3.

NAGRODY & OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Przewidziane są następujące nagrody:

kategoria I film krótkometrażowy -

I miejsce – 1500 zł (z kwoty będzie potrącone 10% na podatek dochodowy)

Wyróżnienie – 500 zł (kwota wolna od podatku)

kategoria II – spot promujący

I miejsce – 1500 zł (z kwoty będzie potrącone 10% na podatek dochodowy)

Wyróżnienie – 500 zł (kwota wolna od podatku)

2. O przyznaniu i podziale nagród decyduje Jury w składzie: Iwona Siwek-Front (przewodnicząca Jury), Bożena Boba-Dyga, Marek Luzar i Miłosz Horodyski.

3. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień. Werdykt Jury jest ostateczny.

4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas koncertu galowego Festiwalu, Dnia Filmowego oraz na stronie Organizatora. Pozostałe wybrane filmy mogą być zaprezentowane podczas Dnia Filmowego.

5. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub/i ich innego podziału.

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i fanpage'u Festiwalu do 07.10.2016 roku. Ponadto laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o nagrodach telefonicznie i przez e-mail.

7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Krakowie podczas Dnia Filmowego. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu laureatów. W wyjątkowych przypadkach podczas nieobecności laureata — nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika.

8. Do momentu ogłoszenia wyników Uczestnik nie może korzystać ze złożonej pracy w żadnym zakresie, w tym rozpowszechnić ani modyfikować.

9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że w razie przyznania jego pracy nagrody lub wyróżnienia udziela Organizatorowi niezbywalnej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym do jej publikowania, rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami przekazu, utrwalania, zwielokrotnienia, wprowadzania do obrotu, udostępniania osobom trzecim, publicznego odtwarzania, wyświetlania oryginału lub kopii.

 

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu, którzy przesyłając pracę na Konkurs, tym samym oświadczają, że utwór jest wyłącznie ich autorstwa.

2. Przewodnicząca Jury rozstrzyga w sprawach spornych oraz sprawach nieujętych w Regulaminie, stosownie do odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

Olga Szwajgier - III KFA
Olga Szwajgier - III KFA

press to zoom
III KFA
III KFA

press to zoom
III KFA
III KFA

fot. Marta Mazurkiewicz-Stefańczyk

press to zoom
Olga Szwajgier - III KFA
Olga Szwajgier - III KFA

press to zoom
1/9

KRAKOWSKI

FESTIWAL

AKORDEONOWY

KRAKOW

ACCORDION

FESTIVAL

EDYCJA TRZECIA​ ​​

VOL. 3